Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bevoegd gezag beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (mr). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen. De WMS geldt voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs, voor centrale diensten en voor regionale expertisecentra (REC's).

Er is medezeggenschap op twee niveaus. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken.
4 leden van de Campus Medezeggenschapsraad (CMR), twee personeelsleden een ouder en een leerling, zijn hierin vertegenwoordigd.

De campusmedezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen op campusniveau. De geleding ouders en de geleding leerlingen hebben hierin acht zetels en het personeel acht. De campusraad vergadert in principe eenmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wie zich rechtstreeks wil informeren over de zaken waarover beraadslaagd wordt is van harte welkom. De agenda en de vergadertijdstippen worden steeds op verschillende plaatsen  in school gepubliceerd en zijn ook bij de leden van de oudergeleding
en leerlingenraad bekend en kunnen desgewenst daar opgevraagd worden. Ook is het mogelijk deze informatie terug te vinden op de website van de school onder het kopje "MR".→ vergaderingen

De notulen van de vergaderingen zijn voor alle leerlingen/ouders en personeelsleden in te zien onder het kopje "MR"→ notulen  na inlogging met dezelfde codes als bij het inloggen in magister (cijfers inzien!!)