Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bevoegd gezag beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (mr). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen. De WMS geldt voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs, voor centrale diensten en voor regionale expertisecentra (REC's).
Er is medezeggenschap op twee niveaus. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken.
4 leden van de Campus Medezeggenschapsraad (CMR), twee personeelsleden een ouder en een leerling, zijn hierin vertegenwoordigd.
De campusmedezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen op campusniveau. De geleding ouders en de geleding leerlingen hebben hierin zes zetels en het personeel zes. De campusraad vergadert in principe eenmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wie zich rechtstreeks wil informeren over de zaken waarover beraadslaagd wordt is van harte welkom. De agenda en de vergadertijdstippen worden steeds op verschillende plaatsen in school gepubliceerd en zijn ook bij de leden van de ouderraad en leerlingenraad bekend en kunnen desgewenst daar opgevraagd worden.

De leden van de CMR bestaan vanaf 01 augustus 2019 uit:


Personeel

- Dhr. Jan Willem Ten Dolle (onderwijzend personeel havo/vwo, penningmeester)
- Dhr. Rob Huijskens (onderwijs ondersteunend personeel, tevens GMR-lid)
- Dhr. Frank Steijvers (onderwijzend personeel vmbo)
- Dhr. Tys Thijssen (personeel algemeen)
- Dhr. Wil Thijssen (onderwijzend personeel vmbo, voorzitter)
- Dhr. Frans Wijnen (onderwijzend personeel havo/vwo, tevens voorzitter GMR)

Leerlingen

- Dhr. Bart Kareem van der Grinten (6 vwo)
- Dhr. Jelte Lokerse (6vwo, tevens GMR-lid)
- Mw. Yukiyo Sanders (4 vwo)


Ouders

- Dhr. Piet de Haas (tevens GMR-lid),
- Mw. Miranda Op ’t Veld

 

Voor schooljaar 2019-2020 staan de vergaderingen gepland op:
1. dinsdag 24 september 2019,
2. dinsdag 22 oktober 2019,
3. dinsdag 26 november 2019,
4. dinsdag 18 december 2019,
5. dinsdag 28 januari 2020,
6. dinsdag 18 februari 2020,
7. dinsdag 24 maart 2020,
8. dinsdag 21 april 2020,
9. dinsdag 26 mei 2020,
10. dinsdag 23 juni 2020.

De vastgestelde notulen van de CMR-vergaderingen zijn hier te vinden.