De voorloper van onze school is in 1621 gesticht door de humanist Puteanus, die haar overdroeg aan de orde der Kruisheren.

In de Franse tijd namen de bezetters onze school over als "Ecole secondaire", maar stelden haar drie jaar later onder toezicht van de Luikse Academie als "Stedelijk College". Wegens geldgebrek werd deze in 1817 opgeheven. In 1834 werd de Hogere Stadsschool opgericht, die in 1865 werd omgedoopt tot driejarige H.B.S. Deze werd wegens financiële problemen in 1880 door het rijk overgenomen. Lang was de Rijks H.B.S. de enige school voor voortgezet onderwijs voor zowel jongens als meisjes.

Om politieke redenen werd op 1 januari 1991 de school "teruggegeven" aan het gemeentebestuur van Venlo: reden om de oude benaming "Stedelijk College" in ere te herstellen.

In Tegelen heeft Den Hulster ook een geschiedenis die ver teruggaat in de tijd. Door diverse fusies van mavo’s en scholen voor vbo was in de tachtiger jaren het Maartenscollege ontstaan, dat in 1995 is gefuseerd met College Den Hulster.

De naam "Den Hulster" verwijst naar de oude banhoeve op de grens Venlo - Tegelen.

Met ingang van 1 augustus 1996 maakt College Den Hulster deel uit van scholengemeenschap Venlo & Omstreken, waarvan het bestuur in handen is van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. In al die jaren heeft de school zich ontwikkeld tot een moderne, democratische school met behoud van de openbare tradities zoals toegankelijkheid en pluriformiteit. College Den Hulster stelt de ontplooiing van de leerlingen op een zo breed mogelijk terrein centraal. Daartoe organiseert het binnen en buiten de lessen om activiteiten van kunstzinnige, politiek-maatschappelijke, sportieve en recreatieve aard.

Zo kent de school een lange traditie van kunstbeoefening, mede dankzij de Culturele Avonden.

In het schooljaar 1995/1996 startte onze school met de opleiding Tweetalig VWO (TVWO). In de jaren één tot en met vier zal de helft van de vakken in het Engels gegeven worden.

In 2005 is gestart met de bouw van een campus, samen met het ROC Gilde. Het Technodôme, een gezamenlijke professionele leerplek voor de technieksector, vormt onderdeel van deze campus. In 2007 wordt een geheel nieuw gebouw betrokken door de leerlingen van het vmbo. Hiermee worden de vestigingen in Tegelen verlaten. Het havo/vwo-gebouw wordt verbouwd en gerenoveerd en een sporthal wordt aan het geheel toegevoegd.