Opleiden in de school

1.         Doel:

Het begeleiden van docenten en stagiaires zodanig dat ze als professioneel docent binnen onze organisatie kunnen functioneren.

2.        Leden:

H. van Kraaij : coach/voorzitter
J. vd Liefvoort : coach
M. van Rhee : opleider
W. Thijssen : opleider

3.         Doelgroepen:

Er zijn drie doelgroepen die elk op hun eigen manier begeleid worden. Uitgangspunt hierbij is dat de te begeleiden persoon zich open stelt voor coaching.

 • Stagiaires:

Een stagiaire wordt door een schoolpracticumdocent (SPD) begeleid en beoordeeld. De SPD geeft aan wanneer hij de lessen wil bezoeken. Dit gebeurt in overleg met de stagiaire.

 • Beginnende docenten:

Elke beginnende docent wordt begeleid door een opleider/coach. De beoordeling vindt plaats door een onderwijsdirecteur of een ander lid van de schoolleiding. De opleider/coach geeft aan wanneer hij de lessen wil bezoeken. Dit gebeurt in overleg met de beginnende docent.

 • Ervaren docenten:

Ook een ervaren docent kan begeleid worden door een opleider/coach. Dit gebeurt op verzoek van de docent zelf of op aangeven van de directie.

4.         Visie op professionaliteit:

Het gedrag van een professioneel ingestelde docent kenmerkt zich als volgt:

 • Zelfsturend
 • Reflecterend
 • Op zelfontwikkeling gericht
 • Initiatiefrijk
 • Samenwerkend

De werkvormen die de docent hanteert, zetten de leerling aan tot actief, zelfstandig, ondernemend en onderzoekend leren cq. 'leren leren'.

Het Opleidingsteam zal haar focus steeds gericht houden op het optimaliseren van de kwaliteit van de begeleiding. De professionaliteit van een docent heeft betrekking op drie toetsbare componenten *1:

 • 1. Vakkennis
 • 2. Interventies
 • 3. Persoon

Elk van deze componenten wordt door vier kenmerken getypeerd, waarbij aan het belang van elk kenmerk een wegingsfactor wordt toegekend:

+ : van belang
++ : nogal belangrijk
+++ : van groot belang
++++ : wezenlijk/essentieel

Op basis hiervan ontstaat het volgende overzicht waarmee 'de ideale leraar*2' in kaart gebracht kan worden:

Vakkennis

Beheerst vakinhoud ++++
Boeit leerling met leerstof +++
Heeft HBO/academisch denkniveau ++/+++
Kweekt belangstelling +

Interventies

Schept goede werksfeer                +++/++++
Heeft structuur in zijn lessen +++
Geeft bruikbare feedback ++/+++
Stelt juiste vragen ++

Persoon

Passie voor lesgeven                    ++++
Authentieke persoon ++++
Persoonlijke aandacht +++
Humor ++

Ook zijn de pedagogische visie van de docent en zijn/haar rol als teamlid in de organisatie belangrijke componenten van professionaliteit.
Openstaan voor kritiek en zelfreflectie behoren tot de basisattituden van een professional.

5.         Ethische code:

Integriteit, eerlijkheid en wederzijds respect zijn sleutelbegrippen in het handelen van elk van de leden van het Opleidingsteam. Om succesvol te zijn, moet ieder zich houden en spiegelen aan de gedragsnormen zoals verwoord in de algemene beginselen van de Gedragscode van de OGVO en die meer zijn dan een collectie fraai klinkende uitspraken. Zij vormen de leidraad voor ons dagelijks handelen en garanderen dat iedereen die daarbij betrokken is deze gedragsregels naar letter en geest naleeft.

6.         Organogram opleidingsschool CDH:

organigram opleidingsteam

 

*1 Hans van Gennip, Gerrit Vrieze, ITS Radboud Universiteit Nijmegen 2008
*2 Leraar op school voor middelbaar onderwijs