Tweetalig Engels Havo op College Den Hulster

Aan de start van schooljaar 2016-2017 is College Den Hulster in de brugklas gestart met tweetalig havo Engels, tto-havo. Met een inhoud die zich toespitst op de professionele vorming van de leerling denkt de school een bijdrage te leveren aan een waardevolle doorlopende leerlijn richting het HBO, waar Engels een steeds belangrijkere rol speelt. College Den Hulster maakt een duidelijk onderscheid met het tweetalig vwo, dat zich vooral richt op academische en literaire vorming. Peilingen op basisscholen en onder huidige havoleerlingen tonen aan dat er een grote behoefte bestaat aan tto op het havo.

HBO
Om leerlingen het beste voor te bereiden op een succesvolle carrière in het HBO, het hoger beroepsonderwijs, is een goede beheersing van Engels een voorwaarde. Niet alleen vanwege de vele Engelse studieboeken, maar ook vanwege steeds meer Engelstalige lessen. Als leerlingen Engels leren op een speelse en natuurlijke manier in leuke en interessante lessen en projecten is tto-havo natuurlijk een uitkomst voor vele havisten.

Wereldburgers
Tweetalig onderwijs gaat niet alleen om Engelse taal leren. Ook verder leren kijken dan onze nationale grenzen speelt een belangrijke rol. Door het internet en communicatie is de wereld bereikbaar voor iedereen. Dit maakt ook noodzakelijk dat leerlingen een wereldburgers (cosmopolitans) worden, die zich medeverantwoordelijk voelen voor een goede gang van zaken wereldwijd.

Advanced en proficiency
Brugklassers in het nieuwe schooljaar 2016-2017 kiezen voor tto-havo leren Engels op een veel hoger niveau dan normaal. Advanced (niveau C1) en soms proficiency (C2) zijn het doel. Dit wil zeggen dat het Engels op het niveau zit van mensen die zich probleemloos in de beroepenwereld bewegen, erin lesgeven zelfs. Zowel algemeen als qua vaktaal zullen leerlingen zich snel ook in het Engels volkomen op hun gemak voelen.

Internationaal
Om dit te ondersteunen zoekt College Den Hulster veel contact buiten de school, buiten Nederland. Via uitwisselingen en internationale stages leren de tto’ers Engels zoals dat nodig is hun toekomstige favoriete beroep. Ook zal de kennis van zaken in de leergebied enorm stijgen. Daarnaast werkt College Den Hulster samen met scholen voor HBO, die via masterclasses en dergelijke de tto’ers het beste voorbereiden op vervolgonderwijs. Het wordt dus een doorlopende leerlijn.

Tvwo
Sedert 20 jaar heeft College Den Hulster een succesvol Tvwo Engels. Afgelopen jaar kon de school wederom trots een 100% slagingspercentage van haar IB (Internationaal Baccalaureaat) kandidaten melden.

Voorlichtingsavond
Op maandag 8 maart 2018 is een extra voorlichtingsavond over het tto-havo, om 19.00 uur in de Glenn Corneille Aula van de school aan de Hagerhofweg 15 te Venlo. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.